طرح چاپ روی ناخن

وسایل موردنیاز.لاک برق ناخن روزنامه چاپ موردنظر الکل.ابتداناخنهارالاک زده خوب خشک شدبرق ناخن زده صبرمیکنیم خشک بشه سپس مقداری الکل داخل یک ظرف ریخته انگشتمان را داخل الکل به مدت چندثانیه قرارداده وبدتکه چاپ روزنامه راروی ناخن گذاشته برمیداریم چاپ که افتادناخنهارابرق ناخن میزنیم امیدوارم امتحان کرده ولذت ببرید.

مدیر ژورنال: زیبا سرای سنایی مشترک ها: 1 آیتم ها: 65
رژلب - سایت تخصصی آرایشی
ارسال مطلب

سایت تخصصی آرایشی - رژلب
عنوان مطلب:
ژورنال: